قیمت گذاری استانداردهای مواد غذایی، پتروشیمی و صنعتی به دولت واگذار شد

عنوان 20- اعضای شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات برنامه هفتم توسعه، نحوه تعیین قیمت مواد غذایی، پتروشیمی و صنعت را به دولت واگذار کردند. به گزارش «شانا»، نمایندگان در جلسه علنی شورای اسلامی، ضمن بررسی جزئیات لایحه هفتم برنامه توسعه، با بند ۴ «ج» بند ۴۸ این طرح موافقت کردند.

در این بند آمده است: در مورد طرح‌های سرمایه‌گذاری که در سال‌های برنامه هفتم راه‌اندازی یا به بهره‌برداری می‌رسند، وضع هرگونه مالیات یا عوارض جدید یا دستور جدید برای بهره‌برداری از طرح‌های سرمایه‌گذاری که مطابق با قانون ممنوع است

دولت موظف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنج ساله، نحوه قیمت گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر ابزارهای در اختیار دولت را که در این طرح ها استفاده می شود، تعیین کند. تغییر در این نرخ ها بر اساس قوانین بودجه سالانه یا سایر قوانین ممنوع است. همچنین نمایندگان با بند 5 بند «ج» ماده 48 لایحه هفتم قانون برنامه توسعه موافقت کردند. در این بند آمده است که از سال اول اجرای برنامه، دولت موظف است برای صادرات مواد اولیه و مواد اولیه در زنجیره ارزش تعرفه پایین (از نظر یارانه مستقیم مرتبط) وضع کند. که صادرات این محصول بر عرضه داخلی غلبه نداشته باشد و در عین حال باعث توقف تولید اقتصادی نشود. ، عمل کنید آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

Claudia Larsen

پیشگام وب. خالق حرفه ای درونگرا. پزشک آبجو. شیطان متعصب تلویزیون.

تماس با ما